لیست مفاهیم بخش برنامه‌ریزی و مدیریت‌پروژه

مهندسی ارزش چیست؟ شرح روش مهندسی ارزش از مایلز Miles و ارلیکر Erlicher رویکردی تیمی، عملکرد-محور و ساختارمند است که برای تحلیل و بهبود ارزش در یک محصول، طراحی وسیله، ساختار یا خدمت به کار می‌رود. این یک روش‌شناسی قدرتمند برای حل مسائل و/یا کاهش هزینه‌ها و همزمان بهبود الزامات عملکردی/کیفیتی است. ارزش به‌صورت نسبت عملکرد به هزینه تعریف می‌شود…
فهرست