لیست مفاهیم بخش برنامه‌ریزی و مدیریت‌پروژه

مهندسی ارزش چیست؟ شرحخواستگاه مهندسی ارزش. تاریخچههزینه‌ها در مهندسی ارزشموارد استفاده از مدیریت ارزش. کاربردهاگام‌های مهندسی ارزش. فرآیندنقاط قوت مهندسی ارزش. فوایدمحدودیت‌های مهندسی ارزش. معایبفرضیات مهندسی ارزش. شرایط مهندسی ارزش چیست؟ شرح روش مهندسی ارزش از مایلز Miles و ارلیکر Erlicher رویکردی تیمی، عملکرد-محور و ساختارمند است که برای تحلیل و بهبود ارزش در یک محصول، طراحی وسیله، ساختار یا…
فهرست