لیست مفاهیم بخش رهبری

مقدمه دیو الریک Dave Ulrich از دانشگاه میشیگان و مشاوران جک زنگر Jack Zenger و نرم سمال‌وود Norm Smallwood بحث می‌کنند که کافی نیست که رهبران را تنها با ویژگی‌های شخصی مانند کاراکتر، استایل، و ارزش‌ها بسنجیم. این غلط است که بر روی صفات رهبری که مدیران به دفتر می‌آورند تمرکز کنیم. صفاتی نظیر تفکر تحلیلی، کار در شرایط مبهم،…
کلینر بیانیه‌ی جسورانه‌ای ایراد می کند مبنی بر اینکه چیزی که در درجه اول اولویت در هر سازمانی قرار دارد: راضی نگه داشتن هسته مرکزی (عموما اکثر مدیران رده بالا) است. با این حال، بر اساس کلینر، هسته مرکزی ذاتا بد یا ناکارآمد نیستند. آنان تا حدودی لازم و از آنجایی که سازمان ها تقویت کننده های طبیعی قابلیت های…
گلمن در کتابش با نام ابتداییات رهبری (Primal Leadership 2002، همراه با Richrd Boyatzis و Annie McKee) شش شیوه مدیریتی را معرفی می کند. برای فهم مناسب از شش شیوه مدیریتی، باید ابتدا مفهوم ارتباط/تعامل انسانی رزونانس resonance او را شناخت. رهبران ایجاد رزنانس (بازتولید) می کنند در نظر گلمن رهبران خوب به دلیل ایجاد رزنانس مؤثرند. رزنانس برگرفته از…
فهرست