لیست مفاهیم بخش دانش و دارایی‌های‌معنوی

MBA؟ تحدید ها و فرصت‌ها برای افراد، شرکت‌ها و جامعهفردشرکتجامعه MBA؟ تحدید ها و فرصت‌ها برای افراد، شرکت‌ها و جامعه پژوهشگر مدیریت یهودا برانک (Yehuda Barunch) منافع و هزینه های مدرک MBA را تحلیل کرده است. او اثرات MBA را در سه مقوله دسته بندی کرده است: سطح فردی، سطح شرکتی و جامعه به طور کل. فرد مزایا: مزیت اصلی…
فهرست