لیست مفاهیم بخش تامین‌مالی و سرمایه‌انسانی

نظریه بازی چیست؟ تعریف نظریه بازی شاخه خاصی از ریاضیات است که برای مطالعه تصمیم گیری در شرایط پیچیده ایجاد شده است. نظریه بازی سعی می کند نتایج را بر اساس مدل های تعاملی که در آن تصمیمات هر یک از طرفین بر تصمیمات دیگر طرف‌ها تأثیر می گذارد، پیش بینی کند. منظور از “بازی” در اینجا این است: حرکت…
فهرست