لیست مفاهیم بخش ارتباطات و مهارت‌ها

چگونه بدون اعمال قدرت بر دیگران اثر بگذاریم: مدل تأثیرگذاری کوهن-بردفورداصول این مدلگام‌های مدل کوهن-بردفوردقدرت وجود دارد ولی اعمال آن مناسب نیست چگونه بدون اعمال قدرت بر دیگران اثر بگذاریم: مدل تأثیرگذاری کوهن-بردفورد مدل تأثیرگذاری کوهن-بردفورد جهت پرداختن به مسئله‌ی تأثیرگذاری بر دیگران زمانی که تسلطی بر آنان نداریم ایجاد شد. گاهی اوقات پذیرش نصیحت، حمایت، یا برخی اطلاعات کلیدی…
مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری توسط کلر؟ مفهوم.شش بعد مدل ارزش ویژه برند کلرچهار مرحله مدل ارزش ویژه برند کلرهویت برند – که هستی؟معنی برند – چه هستی؟پاسخ برند – در مورد شما چه فکر یا احساسی دارم؟رزنانس برند – من و تو (با هم) چطور؟ مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری توسط کلر؟ مفهوم. مدل ارزش…
فهرست