پروژه های سرمایه گذاری کلان (Oil & Gas)

در پی کاهش قیمت نفت و کاهش تقاضای جهانی ، پروژه‌های سرمایه‌گذاری در زمینه‌ های نفت و گاز به دنبال ایجاد روش‌های جدیدی برای کسب درآمد هستند.ما به مشتریان کمک می‌کنیم روش‌های برتر در صنایع دیگر را، به منظور ایجاد فرصت‌های بهینه‌سازی زنجیرۀ تامین، دیجیتال ‌سازی فرایند، یادگیری، برنامه‌ ریزی و نوآوری شناسایی کرده و در این صنعت اجرا کنند.

نحوه فعالیت‌ ما

  • به منظور بهبود حاکمیت پروژه ، ما به مشتریان کمک می‌کنیم تا یک مدل عملیاتی که تمام ابعاد هزینه‌ کرد سرمایه – از فرایند‌های فنی تا رفتار‌ها – را پوشش می‌دهد ایجاد کرده ، و پروژه‌های کوچک را با دقت پروژه‌های بزرگ مدیریت کنند ، تا بین 20 تا 30 درصد در هزینه ‌ها صرفه‌جویی شود.
  • در زمان برنامه‌ریزی ، ما به مشتریان کمک می‌کنیم ایده‌ای که بیشترین میزان ارزش را در عین پایین ‌ترین ریسک دارد ، با استفاده از ابزار‌های طراحی ایجاد کنند تا ارزش پروژه افزایش یابد. همچنین ما به منظور کاهش هزینه‌ها از روش تقسیم‌بندی (Modular) استفاده می‌کنیم.
  • در بحث قراردادها و توافقات ، ما به شرکتها کمک می‌کنیم یک مدل قراردادی بومی ایجاد کرده ، تیم مذاکره را انتخاب کند ، و ساختار‌های قیمت‌گذاری ، شرایط قرارداد و انگیزه‌های مناسب را ایجاد نماید.
  • در زمان اجرای پروژه ، ساخت ، حفاری ، راه‌اندازی و توسعه، ما کمک میکنیم که مدیریت پروژه را با استفاده از بهینه‌سازی برنامه‌ها، مدیریت قرارداد ، و اجرای ناب (lean) – شامل حذف دورریزها و کاهنده‌های عملکرد – در بسیاری از بخش های پروژه ارتقا یابد.

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

دیدگاه طراحی بر مبنای ارزش

هزینه‌های یک شرکت منطقه‌ای پیشرو در زمینۀ نفت و گاز با گذشت 10 سال 3 برابر شد، در حالی که میزان تولیداتش فقط 2 درصد پیشرفت داشت. مشاوره ی مدیریت به این مشتری کمک کرد دیدگاه طراحی بر مبنای ارزش را اتخاذ کند و 5 اهرم افزایش ارزش‌آفرینی را شناسایی کرده، میزان هزینه‌هایش در مناطق ذخیره‌سازی را تا 30 درصد، و در تهویۀ گاز تا 40 درصد کاهش دهد.

فرصت های ارزش آفرینی

یک شرکت ملی نفت در اروپای شرقی که به دنبال مدرن‌سازی پالایشگاه‌های خود بود با پشتیبانی علم مدیریت توانست مهم‌ترین فرصت‌های ارزش‌آفرینی خود را شناسایی کند. این روش به مشتری کمک کردمیزان سرمایه‌گذاری خود را تا 30 درصد کاهش داده، در حالی که بازدهی کالا و درآمد‌های حاصل اسرمایه‌گذاری فقط 1 درصد کاهش یابد.

فرایند‌های هزینه ‌کرد

با کمک روش های نوین مدیریتی، یک شرکت پالایش و پخش، فرایند‌های حاکمیت خود را بازطراحی کرده و تیمی برای برتری مالی، به منظور بررسی تمام هزینه‌کردها در تمام پروژه‌ها در سراسر سازمان ایجاد نمود. یعنی یک تلاش 5 ماهه باعث کاهش 25 درصدی هزینه‌ها شد.

فهرست