عملیات (Pharma)

استفاده از تخصص در عملیات، رشد عملکرد، افزایش درآمد و بهبود عملیات‌های داخل سازمان

در عین حال که شرکت‌های بیمه شرایط بازپرداخت هزینه‌های دارویی را سخت‌تر کرده، شرکت‌های صنایع دارویی، بیوتک، و محصولات پزشکی به دنبال بیشینه‌سازی سود خود از طریق بهبود عملیاتی هستند. اما تلاش‌های آن‌ها معمولا با افزایش پیچیدگی شرایط حوزۀ سلامت، مانند تغییر کارگاه‌های تولیدی به شرکت‌های با نیروی کار ارزان و نیاز به پیچیدگی بیشتر زنجیره‌های ارزش برای رفع تقاضای روبه‌رشد بازار در کشور‌های نوظهور با مشکلاتی مواجه می‌شود.

ما از روشی عملی برای کمک به مشتری استفاده کرده، و استراتژی‌های عملی که بتوانند در سازمان تغییرات عمده ایجاد کنند ایجاد می‌نماییم. برای پایدار‌سازی بهبود‌ها در بلندمدت، ما به کمک به مشتری در ایجاد برنامه‌های آموزشی برای کل سطوح سازمان تمرکز می‌کنیم. ما همچنین ابزار‌ها و پایگاه‌های داده‌ای را که مختص به عملیات دارویی بوده ایجاد نموده، و بر روی هدفگذاری در هزینه‌ها، کارایی، و مسائل مربوط به زنجیرۀ ارزش، خرید، تدارکات و کیفیت تولید تاکید می‌نماییم.

فهرست