شرکت‌های مشاورۀ حقوقی و خدمات تخصصی (Financial)

ما به شرکت‌های خدمات تخصصی در این بخش، شامل شرکت‌های مشاورۀ حقوقی، شرکت‌های حسابداری، بخش‌های حقوقی شرکت‌های بزرگ، و دیگر سازمان‌های تخصصی در این بخش در موضوعات مختلف استراتژیک، سازمانی و عملیاتی کمک می‌کنیم.

اکوسیستم خدمات تخصصی در حال تغییرات فراوان است. دیجیتالی شدن طبیعت کار کردن را تغییر داده، در حالی که سازمان‌ها با فشار بالایی برای رشد کارایی و عملکرد دست‌و‌پنجه نرم کرده و رقابت به شرکت‌های برای نوآوری کردن در خدمات خود فشار می‌آورد.

توانایی ما در تاثیرگذاری و کمک به مشتریان در دوام آوردن در شرایط عدم قطعیت محیطی، با استفاده از دیدگاه چرخۀ کامل، که به معنای توجه کافی به فشار‌های کوتاه‌مدت و در عین حال تلاش برای ایجاد ظرفیت‌های مناسب در بلندمدت بوده اثبات شده است.

مثال‌هایی جهانی از اثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

  • ایجاد و اجرای یک استراتژی رشد و پشتیبانی از مدل عملیاتی یک شرکت جهانی حقوقی؛ شامل هدفگذاری رشد بخش‌های مختلف، مدیریت منایع مالی و ایجاد اهرم‌های بهبود عملیاتی، ساده‌سازی مدل مدیریت، و ایجاد دیدگاه جدیدی در مدیریت عملکرد منابع انسانی.
  • کمک به یک شرکت حقوقی پیشرو در جهان، در رشد و سوددهی، با استفاده از استراتژی متمایز در سطح جهان، بروزرسانی مدل حاکمیت، و تغییر دیدگاه نسبت به منایع انسانی.
  • بازطراحی جامع دیدگاه یک بانک در امریکای شمالی نسبت به مسائل حقوقی داخلی، ارتباط با خارج از سازمان، مدیریت منابع انسانی، و حاکمیت/سازماندهی، و اجرای برنامه‌ها.
  • ایجاد یک مدل عملیاتی جدید برای بخش حقوقی یک شرکت نفتی که با افزایش تقاضا و پیچیدگی در محیط مواجه بود.
  • ایجاد استراتژی برای یک شرکت ارائه‌دهندۀ خدمات حقوقی فناوری، به منظور بهبود عمدۀ سوددهی و رشد توان رقابتی
  • مشاوره به یک سرمایه‌گذار خصوصی در ارزیابی تملیک یک شرکت خدمات حقوقی

 

فهرست