سازماندهی (Agriculture)

ما به شرکت‌های زمینۀ کشاورزی کمک می‌کنیم بهبودهای لازم برای آمادگی قبل از تغییرات ترندها، تغییرات عمده در فناوری دیجیتال و تقاضای مشتریان را اعمال کنند.

.

تغییر در سراسر زنجیرۀ ارزش جهانی غذا، شامل تغییرات بازیگران، دیدگاه‌های پخش با استفاده از ابزار‌های دیجیتال، و بازیگران نوظهور در صنعت با جاه‌طلبی‌های بالا در سال‌های اخیر رشد داشته است.

.

به منظور توانمندسازی سازمان‌ها برای تغییر، ما در ایجاد تغییرات شرکتی، بهبود بازدهی با استفاده از بازطراحی، جذب عمدۀ ارزش از ادغام و تملیک، و ایجاد مزیت رقابتی از طریق منابع انسانی و مدیریت برتر، به شرکت‌ها کمک می‌کنیم.

فعالیت های ما

.

  • استفاده از ظرفیت‌های تحلیلی در دانش سازمان، به منظور بررسی فرصت‌ها و بررسی نتایج

.

  • ترکیب تلاش‌ها برای تقویت سازماندهی کسب‌و‌کار با استفاده از روش‌هایی مانند اجرای استراتژی، بهبود عملیات‌ها، و تطابق با نیاز‌های مشتریان

.

  • تمرکز بر نتایج کوتاه‌مدت، و همچنین توجه بر ظرفیت‌ها و سلامت سازمان، دو موضوعی که سبب عملکرد پایدار سازمان‌ها خواهد شد.

مثال‌هایی جهانی ازاثرگذاری خدمات مشاوره مدیریت در این حوزه

پشتیبانی از یک ادغام در صنعت کشاورزی و تغییر فرهنگ

پشتیبانی از یک ادغام و تغییر فرهنگ، به منظور ایجاد یک رهبر صنعت با ارزشی بیش از 100 میلیارد دلار.  خدمت مشاوره مدیریت در شناسایی اهداف، طراحی یک مدل عملیاتی جدید، و ایجاد یک مسیر تغییر جامع، شامل برنامۀ ایجاد ظرفیت‌ها برای مدیران که تمام سطوح سازمان را در بر می‌گرفت، و بازطراحی فرایند‌های کسب‌و‌کار برای پشتیانی ایجاد ارزش، به شرکت کمک کرد.

برنامۀ ایجاد ظرفیت‌های تدارک یک شرکت کشاورزی -شیمیایی

راهنمایی به یک شرکت که بعد از کاهش 70 درصدی در سوددهی به دنبال افزایش بازدهی بود.  مشاوره مدیریت از ابزار‌های تخصصی  برای ارزیابی ظرفیت‌ها استفاده کرده و یک برنامۀ جامع ارتقای ظرفیت ایجاد کرد، که سبب تاثیراتی بیش از مقدار 200 میلیون دلاری که هدفگذاری‌ شده بود، شد.

تغییر عملکرد یک شرکت شیمیایی

پشتیبانی از یک شرکت شیمیایی که با بدهی زیاد و کاهش ارزش سهام مواجه بود،  با استفاده از ایجاد برنامۀ تغییرات جامع. خدمت مشاوره مدیریت باعث هفت برابر شدن قیمت سهام و افزایش سلامت سازمانی به میزان 35 درصد در 15 ماه شد.

فهرست