سازماندهی (Financial)

ما به رهبران در ایجاد دیدگاهی متمرکز بر تاثیرات در سراسر سازمانشان کمک می‌کنیم.

بیشتر مدیران به صورت تجربی می‌دانند کدام تحقیقات همیشه در کسب‌و‌کار‌ها ثابت شده‌اند: عوامل سازمانی در عملکرد قوی و پایدار در کسب‌و‌کار مهم هستند. شرکت‌های برتر باید به صورت دوره‌ای باید خود را تغییر داده تا همیشه در اوج باقی بمانند.

بخش سازماندهی به مشتریان در سراسر صنعت خدمات مالی کمک می‌کند تغییرات لازم برای رسیدن به موفقیت پایدار را ایجاد کنند. ما عمیقا باور داریم عوامل سازمانی بر موفقیت و عملکرد در سازمان تاثیر شگرفی دارند.

فعالیت های ما

.
   .

ما به شرکت‌های خدمات مالی در زمینه‌های مهمی، شامل موارد زیر مشاوره می‌دهیم:

  • رهبری: ما با مشتریان به منظور بهبود رفتار‌های رهبر در یک مدت کوتاه کار می‌کنیم. ما رفتار‌های رهبران را همگام کرده و تیم‌های رهبری را برای ایجاد تفکری بر مبنای تاثیرگذاری راهنمایی می‌کنیم.

  • تغییر عملکرد: تحول تغییری بنیادین است که به قلب سازمان نفوذ کرده و سطح بالاتری از عملکرد و سلامت سازمانی را به وجود می‌آورد. به منظور تغییر کوتاه‌مدت و بلندمدت عملکرد، ما به سازمان‌های مالی در تغییر پایدار در اهداف، خودباوری‌ها، رفتار‌ها، فرهنگ، توانمندی‌ها، سیستم‌ها و فرایند‌ها کمک می‌کنیم.

  • طراحی سازمانی: با درک اینکه تغییر ساختار یک سازمان به شدت مخرب بوده، ما تنها زمانی با مشتریان در طراحی تغییر همکاری می‌کنیم که در مورد فواید آن مطمئن باشیم. ما با ارزیابی ارزش احتمالی یک بازطراحی شروع کرده و سپس تمرکز خود را بر المان‌هایی که بیشترین بازدهی را در رشد عملکرد و سلامت سازمانی دارند می‌گذاریم. این موضوع شامل تعریف نوع سازمان، طراحی یک ساختار مدیریتی رسمی و بهینه‌سازی حوزۀ کنترل هر مدیر، بیشینه‌سازی ارزش مرکز سازمان و سازمان‌های وابسته، توسعۀ سیستم‌های مدیریت عملکرد، تعریف میزان منابع برون‌سپاری، توسعۀ یک بازار دانش در سازمان، و استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌شود.

  • مدیریت ادغام و یکپارچه‌سازی: ما به مشتریان کمک می‌کنیم یک شرکت یکپارچه را بعد از ادغام خلق کنند که عملکرد و دینامیک بهتری نسبت به شرکت‌های پیش از ادغام داشته باشد.
فهرست