سازماندهی (Food)

ما به شرکت‌های صنایع مواد غذایی کمک می‌کنیم عملکرد سازمانی خود را برای پشتیبانی از

اجرای استراتژی‌ها و اهداف عملیاتی خود ارتقا دهند

پس از دهه‌ها موفقیت و رشد بازار‌ها، بسیاری از شرکت‌های این صنایع در حال حاظر مجموعۀ وسیعی از محصولات، برندها، بخش‌ها و کانال‌های مختلف را مدیریت می‌کنند. بسیاری از آن‌ها همچنین به بخش‌های مختلفی ار مشتریان در سراسر دنیا خدمات ارائه می‌دهند. در نتیجه، ساختار سازمانی در این شرکت‌ها به نسبت دیگر صنایع پیچیده‌تر است. این بدان معنا است که برتری در سازماندهی عامل مهمی در برتری رقابتی شرکت‌های صنایع مواد غذایی است.

فعالیت های ما

.
   .

ما به شرکت‌های این صنایع در شناخت مسائل اصلی سازمان، شامل طراحی سازمان، تغییر و ایجاد توانمندی‌ها، سرمایۀ انسانی، مدیریت ادغام، و اطلاعات مربوط به سازمان کمک می‌کنیم. به عنوان قسمتی از خدمات به مشتریان، ما از تعدادی از ابزار‌ها و روش‌های منحصربه‌فرد، مانند مرکز داده‌های سازماندهی صنایع مواد غذایی، که یک منبع از داده‌های هدفگذاری‌ها و عملکرد سازمان‌ها است استفاده می‌کنیم.

   .

طراحی سازمان

ما به مشتریان کمک می‌کنیم در مورد طراحی سازمان تصمیمات تاثیرگذاری را، شامل ساختار سطح هلدینگ، ساختار عملکردی، فرایند‌های مدیریتی و حق رای‌ها، و مسئولیت‌ها و نقش‌ها انجام دهند.

   .

تغییر و ایجاد توانمندی‌ها

ما به مشتریان کمک می‌کنیم در زمینه‌هایی مانند عملکرد کسب‌و‌کار، سلامتی سازمان، و ظرفیت‌های عملکردی بهبود یابند. ما با مدیران ارشد برای طراحی دیدگاه کلی تغییر، ارزیابی سازمان، ایجاد برنامه‌های تغییر و پشتیبانی از اجرای برنامه‌ها همکاری می‌کنیم. ما همچنین از برنامه‌های یادگیری در سطح بالای سازمان برای تقویت مهارت‌های رهبری مدیران شرکت‌های مشتریان استفاده می‌کنیم. مثالی از این برنامه‌ها شامل رهبری متمرکز و رهبری امروزی (Lean) است. برنامه‌های ایجاد توانمندی ما، مانند آکادمی بازاریابی، از مدل‌های جامع آموزش و دیدگاه‌های دقیق استفاده کرده تا ظرفیت‌های عملکردی را ایجاد کرده و عملکرد سازمانی را بهینه‌سازی نماید.

   .

منابع انسانی

ما با مشتریان برای استفادۀ حداکثری از پتانسیل‌های کارکنانشان همکاری می‌کنیم. ما برای توسعۀ منابع انسانی، برتری در مدیریت استعداد‌ها، و ایجاد فرهنگی بر اساس شایستگی به مشتریان مشاوره می‌دهیم. ما همچنین در برنامه‌ریزی و استراتژی نیروی کار با مشتریان همکاری می‌کنیم.

   .

مدیریت ادغام

ما از مشتریانی که به دنبال ادغام و تملیک هستند، در مراحل برنامه‌ریزی اولیه، یکپارچه‌سازی پس از ادغام، و ایجاد ظرفیت‌ها حمایت می‌کنیم. ما در تعریف هدف‌های یکپارچه‌سازی، توسعۀ دیدگاه‌های ادغام، و هماهنگ‌سازی سازمان‌ها و فرهنگ‌ها به مشتریان مشاوره می‌دهیم. ما همچنین با مشتریان در زمینۀ اجرای برنامه‌های ادغام، و ایجاد ظرفیت برای ادغام‌های بعدی همکاری می‌کنیم.

   .

دانش سازمان

ما با سازمان‌ها به منظور ارائۀ تخصص و پشتیبانی لازم در تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات سازمان، مسائل ارزیابی، طراحی پرسشنامه‌ها و تحلیل داده‌ها همکاری می‌کنیم.

فهرست