امور پزشکی (Pharma)

کمک به مشتریان در تبدیل بخش امور پزشکی به بخش سوم استراتژیک در سازمان، در کنار تحقیق و توسعه و امور تجاری

فعالیت های ما

.
   .

صنعت دارویی در محیط پرتغییری فعالیت کرده و امور پزشکی به صورت روزافزون در شکل‌گیری موفقیت موثر هستند. تغییر امور پزشکی و تبدیل آن به یکی از بخش‌های مهم استراتژیک (در کنار تحقیق و توسعه و بخش تجاری) چشم‌اندازی است که نیازمند بهبود عملیات‌ها می‌باشد.

   .

متخصصان ما از تجربۀ عمیق در امور پزشکی، هم در خدمت به یک مشتری و هم اجرای برنامه‌های میان چند صنعت، در کمک به بخش امور پزشکی در رسیدن به پتانسیل‌ها، به منظور بهبود تجربه و نتایج مشتریان استفاده می‌کنند.

   .

به طور ویژه ما بر بخش‌های زیر تمرکز می‌کنیم:

   .

نوآوری در ایجاد مدرک: پیشروی در ایجاد سریع و یکپارچۀ ایجاد مدرک در سراسر فاز‌های ارزیابی محصول، و دیگر اطلاعات، با تحلیل خرد بر اساس نیاز‌های هر بیمار و بهبود زندگی نیماران در سراسر زنجیرۀ محصول.

   .

شتابدهی به دسترسی به درمان: ایجاد ارزش اقتصادی و کلینیکی به منظور ایجاد اعتماد با همکاران و شنابدهی به دسترسی به درمان و اطمینان‌یابی از رسیدن درمان مناسب در زمان مناسب به بیمار.

   .

تغییر و شخصی‌سازی امور پزشکی: بهبود تصمیمات پزشک و بیمار با درگیر کردن تامین‌کنندگان، بیماران، و دیگران با اطلاعات مختص به هر یک و بهبود نتایج، و ایجاد فرایند مناسب.

   .

ارتقای رهبری پزشکی داخلی: ارائۀ مسیر‌های استراتژیک به سازمان‌ها برای اختصاص منابع به اهداف مناسب، ایجاد ظرفیت‌های جدید، و بهبود عملکرد به منظور ایجاد رهبران پزشکی که به عنوان یک شرکت آیندۀ امور پزشکی را تعیین می‌نمایند.

فهرست