سرمایه‌گذاران عمده و صندوق‌های خصوصی

کمک به سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر

فعالیت‌های ما

صندوق‌های خصوصی

ما برای سرمایه‌گذاران در شرکت‌های خصوصی، با استفاده از دقت در ارزیابی پیش از سرمایه‌گذاری و کمک پس از سرمایه گذاری مزیت در سرمایه‌گذاری خلق می‌کنیم.

سرمایه‌گذاران عمده

ما به سرمایه‌گذاران عمده شامل صندوق‌های بازنشستگی، خیریه و سرمایه‌گذاری دولتی کمک می‌کنیم عملکرد خود را در بلندمدت بهبود بخشند.

2021 - Hoda Consulting Group. All Rights Reserved ©