بخش عمومی و اجتماعی

 

بهبود زندگی شهروندی

زیرساخت‌های شهری

ادغام تجربه در توسعۀ اجتماعی و اقتصادی با تخصص ما در مدلسازی مالی، به منظور توسعۀ شهرها و زیرساخت‌ها

تحلیل و دیجیتال

افزایش بازدهی و کیفیت خدمات دولتی

توسعۀ اقتصادی

ایجاد سریع رشد و توسعه

آموزش

بهبود نتایج برای دانش‌آموزان، مدارس و سیستم‌های آموزشی

بهداشت عمومی

بهبود خروجی‌های بخش سلامت، برای نیازمندترین اقشار

امور خیریه

چند برابر کردن تاثیرات اجتماعی

تامین مالی عمومی

کمک به سازمان‌های دولتی در جهت ارتقای اقتصادشان و ایجاد فرصت‌ها و رشد

2021 - Hoda Consulting Group. All Rights Reserved ©