بازطراحی قالب مغازه برای یک میوه‌فروشی بزرگ

قالب جدید خرده‌فروشی به مشتریان خدمتی قوی  ارائه می‌دهد، و این موضوع سبب شده تا شرکت بتواند برای اولین بار در بیش از یک دهه به بازار‌های جدید وارد شود.

چالش

یک میوه‌فروشی زنجیره‌ای بزرگ با از بین رفتن سود، و در مواردی با زیان روبه‌رو شده بود. ایجاد فروشگاه‌های جدید، به دلیل اشباع شبکۀ شرکت ممکن نبود، و خدمتی که ارائه می‌کرد به اندازه‌ای قوی نبود تا بتواند آن را به مناطق دیگر هم گسترش دهد. این میوه‌فروشی با تهدید ورود شرکت‌های جدید به بازارش هم مواجه بود.

مدیران شرکت از یک شرکت مشاوره مدیریتی خواستند تا برای بهبود عملکرد ارزش پیشنهادی جدیدی را ایجاد کند.

یافتن

برای یافتن گزینه‌های احتمالی، تیم مشاوره مدیریت با واحد تحقیقات و ایجاد بینش‌ها در شرکت مشتری همکاری نزدیکی داشت. کار بر روی سه جنبۀ مهارت، هنر و علم متمرکز شد:

  • مهارت: تحلیل فاکتور‌های احتمالی مانع، شامل مغازه‌های مشتری، مهارت‌های داخلی، ساختار کلی هزینه، محیط رقابتی محلی، و نقاط قوت و ضعف رقیبان مشتری.
  • هنر: تحقیقات کمی بر روی مشتری به منظور بررسی بهتر تصویر برند، شامل گروه‌های تمرکز مشتری، مصاحبه با کارکنان، و تجربیات آزمایش خرید در مغازه‌های مشتری و رقیبانش، به منظور بررسی بهتر رفتار مشتری.
  • علم: گروه ه‌بندی مشتریان به منظور شناسایی گروه‌های هدف مشتری، تحلیل اقتصادی فرمت‌های جدید، شامل هزینه‌های سرمایه، حاشیۀ سود، و هزینه‌های عملیاتی

بر اساس فرصت‌های شناسایی شده در این روش، خدمت مشاوره مدیریت  به مشتری کمک کرد تا ارزش پیشنهاد شفاف خود را ایجاد کرده و مشتریان هدف را تعریف نماید. این کار شامل بازطراحی بستۀ تجاری میوه‌فروشی و ایجاد ویژگی‌های جدید، مانند طراحی جدید مغازه، سطوح خدمت‌رسانی، پیکربندی شبکه و اختصاص فضا شد.

تأثیر

مشتری به طرز موفقیت‌آمیزی ایده‌های جدید مغازه را پیاده‌سازی نمود. قالب جدید باعث افزایش 20 تا 40 درصدی فروش شد. به دلیل تعهد مدیران شرکت مشتری به برنامه، سازمان به سرعت با این قالب جدید خود را تطابق داد.

2021 - Hoda Consulting Group. All Rights Reserved ©